Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Nagrania obrad Sejmiku

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z TRANSMITOWANIEM OBRAD SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I DALSZEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO informuje się, że:

  1. Obrady sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
  2. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. Obsługę Województwa Lubelskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
  3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail iod@lubelskie.pl, listownie na dres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
  4. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora: ustawa o samorządzie województwa art. 21 ust. 1a (tj. Dz.U. 2018 poz. 913) oraz w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018 poz.1330) a dotyczących jawności działalności organów województwa w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej.
  5. Administrator danych nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej lub do państwa trzeciego.
  6. Pani/Pana dane osobowe(nagrany wizerunek) zapisane będą na nośnikach danych i przechowywane przez okres realizacji obowiązku ustawowego lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji w organach administracji publicznej.
  7. Posiada Pni/Pan prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą ogólnodostępne poprzez umieszczenie nagrań na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej samorządu województwa. Mogą również być udostępnione organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  10. Podczas transmisji obrad Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nagrania sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego 

od do
Grupowanie dokumentów
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział