Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Słownik skrótów

Skrót Opis
BC Biuro Certyfikacji
BG Biuro Geodezji
BIOD Biuro Inspektora Ochrony Danych
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
BO Biuro Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych
BOD Biuro Odwołań Regionalnego Programu Operacyjnego
BRFE Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich
DC Departament Cyfryzacji
DCP Departament Certyfikacji i Płatności
DF Departament Finansów
DGK Departament Geodezji i Kartografii
Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych
DT Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa
DW EFRR Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Dz. U. Dziennik Ustaw
EFRR Departament Europejskigo Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
EFS Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza
EWT Europejska Współpraca Terytorialna
FB Filia Urzędu w Białej Podlaskiej
FC Filia Urzędu w Chełmie
FS Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
FZ Filia Urzędu w Zamościu
GI Departament Gospodarki i Innowacji
GWP Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości
IM Departament Infrastruktury i Majątku Województwa
JST Jednostki Samorządu Terytorialnego
KA Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego
KE Departament Kultury, Edukacji i Sportu
KED Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
KM Kamcelaria Marszałka
KP Departament Koordynacji Projektów Europejskich
KPA Kodeks Postępowania Administracyjnego
KRS Krajowy Rejestr Sądowy
KS Kancelaria Sejmiku
LCIT Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii
MI Departament Mienia i Inwestycji
M.P. Monitor Polski
NIK Najwyższa Izba Kontroli
OP Departament Organizacyjno - Prawny
OZ Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
PKM PO KL WL Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego
p.o. pełniący obowiązki
PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PR Departament Polityki Regionalnej
PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PST Departament Promocji, Sportu i Turystyki
PT Departament Promocji i Turystyki
PW Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
RBE Regionalne Biuro Energii
RBP Regionalne Biuro Projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkod
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
RPO Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
RPO WL Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
RR Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
RR Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
RSI Departament Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Departament Rolnictwa i Środowiska
SIMIK System Informatyczny Monitoringu i Kontroli
SIW System Identyfikacji Wizualnej
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SKO Samorządowe Kolegium Odwoławcze
SR Departament Strategii i Rozwoju
UMWL Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
z up. z upoważnienia
ZFŚS Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
ZRPO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO)