Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Data utworzenia
2020-06-23
Opis

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 

Przepisy ustawy stosuje się do:

 

1)    pojazdów wyprodukowanych na terytorium kraju;

2)    pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia;

3)    odpadów powstałych z pojazdów.

UWAGA pod pojęciem „pojazd” - rozumie się pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii M1 lub N1, oraz motorowery trójkołowe zaliczone do kategorii L2e określone w przepisach o ruchu drogowym.

 

Obowiązki wprowadzających pojazdy

Wprowadzający pojazd – przedsiębiorca który jest producentem pojazdu lub przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu.

 

Wymagane dokumenty:

1)  Wprowadzający pojazdy jest jednocześnie wprowadzającym produkty typu:

1)    oleje,

2)    preparaty smarowe,

3)    opony,

4)    oraz wprowadzającym baterie i akumulatory.

2.  Wprowadzający pojazdy jest zobowiązany do zapewnienia sieci zbierania pojazdów oraz do złożenia sprawozdań w powyższym zakresie w terminie i na zasadach określonych w ustawie o odpadach tj. do 15 marca za rok poprzedni.

 

W przypadku nie zrealizowania obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów wprowadzający jest zobowiązany do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci.

 

3.  Wprowadzający pojazdy składa sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 ustawy o odpadach -  termin do 15 marca za rok poprzedni.

 

UWAGA

 

Sprawozdania za rok 2019 oraz lata następne należy składać tylko i wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO.

 

Sprawozdania po raz pierwszy za rok 2019 składane są elektronicznie do 11 września 2020 roku za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO).

 

Opłaty:

 

1)    opłata za brak sieci zbierania pojazdów,

2)    opłata za brak sieci określona decyzją przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

3)    dodatkowa opłata za brak sieci ustalona decyzją przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w wysokości odpowiadającej 20% kwoty nieuiszczonej opłaty za brak sieci.

 

należy wnosić w terminie do 31 marca za rok poprzedni, w tym za rok 2019, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Szczegółowe informacje na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  www.gios.gov.pl

pod linkiem: http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji

 

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu

 

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do:

 

1)    sporządzenia i złożenia właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania zawierającego informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – termin do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, z tym sprawozdanie za rok 2019 należy składać do dnia 11 września 2020 r.

2)    w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji do obliczenia odrębnie i uiszczenia bez wezwania w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy  opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 

Stawka opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji wynosi:

 

- 0,05 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje nie więcej niż 5%;

- 0,1 zł za każdy kilogram brakującej masy odpadów niezbędnej do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w przypadku gdy do osiągnięcia wymaganego poziomu brakuje więcej niż 5%.

                                                                              

W przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji przez co najmniej dwa kolejne lata, stawka opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji do obliczenia opłaty należnej za drugi i każdy kolejny rok nieosiągnięcia wymaganego poziomu stanowi dwukrotność stawki określonej powyżej.

 

Opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji należy wnosić na konto:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

PKO Bank Polski

51 1020 3147 0000 8902 0122 1282

 

podając tytuł wpłaty: NIP/Regon, rok, recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

 

Do należności z tytułu opłat wnoszonych po terminie stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Tomasiak Piotr
Dodano do BIP dnia: 2017-03-14 16:04:53