Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
Data utworzenia
2019-06-10
Obowiązujący
2019-06-10 - 2019-06-21
Opis

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W CHEŁMIE

Adres: ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm

 

 

              Do konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn.zm.) tj.:

-          posiada wykształcenie wyższe,

-          posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

-          posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

-          nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Oferty powinny zawierać:

 

1)    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)    dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem lub kopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,

3)    dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy tj. świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy lub kopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,

4)    opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

5)    inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),

6)    informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

7)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

8)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na to stanowisko.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić swoje imię
i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie” - osobiście lub pocztą w terminie 10 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na BIP, tj.  do dnia 21 czerwca 2019 r. (o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu) pod adresem:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

 

              Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to 20 dni od daty  opublikowania ogłoszenia; miejsce: siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

 

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego kandydaci mogą uzyskać na wniosek złożony do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4,
20-029 Lublin, tel.81 478-13-13  (godz. pracy Urzędu 7:30-15:30) lub na adres:   zdrowie@lubelskie.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubelskie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: UMWL w Lublinie: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, email: iod@lubelskie.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu przeprowadzenia konkursu na jakie Pani/Pan aplikowała, zgodnie art. 49 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.)
i rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018 poz. 393).

4) Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody. Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty są odsyłane (jedynie część danych tj. imię
i nazwisko oraz adres przechowywane są przez okres archiwalny).

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w pkt. 3). W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy m.in. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie danych osobowych jest niezbędne, ponieważ wynika z wymogu ustawowego określonego w art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018 poz. 393).

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

 

Plik
docx pobrano: 58 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Nowosad Tomasz
Dodano do BIP dnia: 2019-06-10 10:48:33