Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Data utworzenia
2020-06-23
Opis

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym regulują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Przepisy ustawy stosuje się do:

 

  1. Wprowadzający sprzęt,
  2. Autoryzowany przedstawiciel,
  3. Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
  4. Zbierający zużyty sprzęt,
  5. Prowadzący zakład przetwarzania,
  6. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
  7. Prowadzący działalność w zakresie innego niż recykling procesu odzysku.

 

Wymagane dokumenty:

 

  1. Sprawozdania za rok 2019 należy składać elektronicznie do 11 września 2020 roku za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO) www.rejestr-bdo.mos.gov.pl

 

Dotyczy następującego zakresu:

 

1)    wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel składa sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 5 ustawy o odpadach,

2)    organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego składa sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 74 i art. 74a ustawy o odpadach,

3)    zbierający zużyty sprzęt składa sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy o odpadach,

4)    prowadzący zakład przetwarzania składa sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i pkt 7 ustawy o odpadach,

5)    prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku składa sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i pkt 8 ustawy o odpadach.

 

Termin - do 15 marca za rok poprzedni.

 

2.    Zaświadczenia:

1)    Zaświadczenie o zużytym sprzęcie,

2)    Zaświadczenie potwierdzające recykling,

3)    Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku,

Powyższe zaświadczenia należy składać od roku 2021 za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (baza BDO).

4)  Zaświadczenie dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wydane przez bank dotyczące wysokości kapitału zakładowego - termin - do 15 marca za rok poprzedni.

 

3.    Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zewnętrznego od organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącego zakład przetwarzania- termin - do 15 maja za rok poprzedni.

 

Opłaty z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

1)     opłata produktowa,

2)     opłata produktowa określona decyzją z tytułu zaległości opłaty produktowej,

3)     dodatkowa opłata produktowa ustalona decyzją w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej,

4)     środki przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne,

5)     środki na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, wymierzone w drodze decyzji administracyjnej w przypadku gdy organizacja odzysku nie wniosła środków lub wniosła je w wysokości niższej od wymaganej.

Opłata produktowa dotyczy wprowadzającego sprzęt, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.

Opłata produktowa w tym za rok 2019 jest obliczana na koniec roku kalendarzowego i powinna być wnoszona do 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy, na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego.

 

Powyższej opłaty nie wnosi się:

 

1)    w przypadku, gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł,

 

2)    jeżeli wprowadzający sprzęt wprowadza do obrotu małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg oraz jeśli wprowadzający sprzęt wprowadza do obrotu wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg,

ale pod warunkiem przedłożenia w systemie BDO marszałkowi województwa w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca każdego roku wraz ze sprawozdaniem i wyliczoną wysokością pomocy de minimis następujących dokumentów:

 

1)    informacji o wysokości opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za rok sprawozdawczy,

2)    wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w dwóch latach poprzednich lub oświadczenia o otrzymanej bądź nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis w tym okresie,

3)    informacji, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy, o której mowa w pkt 1; (Formularz dla podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis Dz. U. z 2014 r. poz. 1543).

 

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania.

 

ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

 

Zabezpieczenie finansowe w trybie i na zasadach określonych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na poczet przyszłej opłaty produktowej za sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, bez posiadania wymaganej umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wpłacać na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bank Gospodarstwa Krajowego

98 1130 1206 0013 4312 7920 0001

 

podając NIP/Regon, rodzaj opłaty: zabezpieczenie finansowe i rok, którego dotyczy wpłata.

 

 

Opłata na publiczną kampanię edukacyjną

 

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez:

1)    wprowadzającego sprzęt,

2)    organizację odzysku sprzętu elektrycznego następuje w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający i organizacja odzysku były zobowiązane do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

 

Zwolnienie z opłaty:

 

Z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych zwalnia się wprowadzającego sprzęt, jeżeli wysokość środków obliczonych na podstawie art. 15 ust. 3 powyższej ustawy nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym, pod warunkiem przedłożenia marszałkowi województwa w systemie BDO, w terminie do 31 stycznia każdego roku wraz ze sprawozdaniem i wyliczoną wysokością pomocy de minimis następujących dokumentów:

 

1)    informacji o wysokości środków stanowiącej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu,

2)    wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w dwóch latach poprzednich lub oświadczenia o otrzymanej bądź nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis w tym okresie,

3)    informacji, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy, o której mowa w lit. a, a w przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych.

 

Wartość pomocy de minimis odpowiada wysokości środków stanowiących 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

  

 UWAGA

Pomimo zwolnienia Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do posiadania Numeru rejestrowego BDO i składania sprawozdania.

 

 

Opłaty z tytułu opłaty produktowej i środków przeznczonych na publiczne kampanie edukacyjne należy wnosić na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

PKO Bank Polski

56 1020 3147 0000 8702 0122 1290

 

podając NIP/Regon, rodzaj opłaty: opłata produktowa - sprzęt; opłata na publiczne kampanie edukacyjne - sprzęt  i rok, którego dotyczy wpłata.

 

 Do należności z tytułu opłat wnoszonych po terminie stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Tomasiak Piotr
Dodano do BIP dnia: 2017-03-14 15:45:24