Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Zakres obowiązków przedsiębiorców wprowadzających produkty (oleje smarowe, preparaty smarowe, opony)
Data utworzenia
2017-10-04
Opis

 

Przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców:

  • dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne,
  • wytwórcy, wprowadzający produkty na terytorium kraju,

podlegają przepisom ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 

U w a g a !

 

Zakres obowiązków przedsiębiorców wprowadzających produkty (oleje smarowe, preparaty smarowe, opony)-

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

U w a g a !

Roczne sprawozdania, o których mowa w art. 73 ust. ust 1 pkt 3 ustawy o odpadach za 2019 r. należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta przedsiębiorcy w systemie BDO www.bdo.mos.gov.pl w terminie do 11 września 2020 r.

Termin płatności opłaty produktowej pozostaje bez zmian – 31 marca 2020 r.

 

 

Produkty (definicja)- rozumie się przez to produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów.

 

 

Wprowadzenie na rynek krajowy produktów następuje:

  • w dniu ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia na terytorium kraju,
  • w przypadku importu produktów uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty w dniu ich dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej,
  • w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na  terytorium  kraju  produkty  w dniu wystawienia  faktury  potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów.

 

Produkt uważa się za wprowadzony na terytorium kraju tylko raz.

 

Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów  takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju. Przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy.

Obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recykling odpadów, może być realizowany przez przedsiębiorcę:

1) samodzielnie albo

2) za pośrednictwem organizacji odzysku (na podstawie umowy).

 

Uwaga! Od 2014 r. uległ zmianie sposób wyliczania osiągniętego poziomu recyklingu/odzysku odpadów powstałych z produktów.

Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym.

W przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w danym roku kalendarzowym – w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w tym roku.

   

Przedsiębiorca wprowadzający na rynek produkty i organizacja odzysku, są obowiązani do sporządzenia rocznego sprawozdania, zawierającego informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. e oraz pkt 3 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w terminie do 15 marca.

 

Aby rzetelnie wypełnić sprawozdanie przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmującej informacje o masie wprowadzonych na rynek krajowy produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje.

Informacje o masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów są ustalane na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (DPO, DPR, EDPO, EDPR).

 

Lata 2011-2013

Wzór sprawozdania Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775

Stawki opłaty Dz.U. z 2010 r. Nr 259. poz. 1774

Roczne poziomy odzysku i recyklingu Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 752

 

W przypadku realizowania obowiązku zapewnienia odzysku/recyklingu odpadami zebranymi od innych posiadaczy odpadów (przedsiębiorca nie jest wytwórcą tych odpadów) należy zastosować 100% poziom odzysku lub/i recyklingu (nie dotyczy rozliczenia za produkty począwszy od 2014 roku).

 

Rok 2014

Wzór sprawozdania Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775

Stawki opłaty Dz.U. z 2010 r. Nr 259. poz. 1774

Roczne poziomy odzysku i recyklingu zał. 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

 

Od roku 2015

Wzór sprawozdania Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775 (w toku prace legislacyjne dotyczące przygotowania nowego druku)

Stawki opłaty Dz.U. z 2014 r. poz. 1968

Roczne poziomy odzysku i recyklingu zał. 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

 

Przepisy karne

Do 2016 r. ten kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze, o której mowa w art. 200 ustawy o odpadach.

O dnia 1 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 180a ustawy o odpadach, kto wbrew obowiązkowi nie składa sprawozdań, podlega karze grzywny.

 

OPŁATA PRODUKTOWA

Przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli minimalnego poziomu odzysku/recyklingu, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej.

Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa produktów w kilogramach.

 

Opłata produktowa jest wpłacana do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

PKO BP S.A.

74 1020 3150 0000 3102 0047 7497

(opłata produktowa - produkty)

 

UWAGA! Od 2014 r. nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł (do 2013 r. nie wnoszono opłaty, której wartość nie przekroczyła 50 zł).

 

Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.

Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki  jak od zobowiązań podatkowych.

 

ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Do dnia utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów, działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, a także organizacja odzysku lub organizacja odzysku opakowań, składa zawiadomienie o tym fakcie do marszałka województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (zmiany danych zawartych w dokonanym zawiadomieniu należy zgłosić nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana).

Co powinno zawierać zawiadomienie o rozpoczętej działalności?:

  1. nazwę i siedzibę oraz adres przedsiębiorcy;
  2. datę rozpoczęcia działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek krajowy;
  3. określenie rodzaju działalności;
  4. wskazanie sposobu odzysku/recyklingu odpadów powstałych z produktów (w przypadku scedowania obowiązków wynikających z ustawy na organizację odzysku należy podać datę podpisania umowy z organizacją).

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia: 2017-10-05 13:38:28