Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Muzycznego w Lublinie
Data utworzenia
2015-06-23
Opis

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXIX/735/2015

Zarządu Województwa Lubelskiego

z dnia 23 czerwca 2015 r.

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO

 

DYREKTORA NACZELNEGO

TEATRU MUZYCZNEGO W LUBLINIE

 

na czas określony – 4 sezony artystyczne

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria:

 1. Wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie.
 2. Udokumentowany dorobek zawodowy potwierdzający co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych albo co najmniej pięcioletni staż pracy w instytucjach kultury.
 3. Wiedzę oraz znajomość przepisów prawa dotyczących działalności kulturalnej, w tym instytucji artystycznej.
 4. Znajomość problematyki zagadnień dotyczących funkcjonowania instytucji artystycznej.
 5. Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność w sferze kultury (w tym z dotacji instytucji publicznych narodowych, regionalnych i lokalnych, z Unii Europejskiej oraz granty polskich i międzynarodowych fundacji wspierających kulturę).
 6. Predyspozycje organizatorsko - menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem pracowników artystycznych, technicznych i administracyjnych.
 7. Terminowe złożenie pełnego kompletu dokumentów.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Opracowaną przez kandydata w języku polskim pisemną autorską koncepcję funkcjonowania Teatru (programową, organizacyjną i finansową), uwzględniającą warunki organizacyjno - finansowe instytucji oraz obejmującą sezony artystyczne wskazane w ogłoszeniu o konkursie (preferowane parametry dokumentu - maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Arial rozmiar 11, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza).
 2. Pisemne zgłoszenie wraz z motywacją przystąpienia do konkursu.
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią.
 4. Życiorys opisujący dotychczasową działalność zawodową.
 5. Zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty).
 6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej.
 7. Podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  o korzystaniu z pełni praw publicznych, o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.
 8. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa
  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
 9. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn zm.)) w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.

 

Sposób i termin złożenia dokumentów:

 1. Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego w Lublinie” na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Departament Kultury, Edukacji i Sportu

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin

 

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Oferty, które wpłynęły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty kandydatów, którzy nie zostali wyłonieni przez komisję konkursową zostaną zwrócone do nadawców.

 

Informacje dodatkowe:

 1. W celu przeprowadzenia konkursu Zarząd Województwa Lubelskiego powoła Komisję Konkursową oraz ustali tryb jej pracy.
 2. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 31 sierpnia 2015 r.
 3. Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o terminie i miejscu planowanego spotkania
  z Komisją Konkursową.
 4. Zarząd Województwa Lubelskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 5. Informacje o stanie organizacyjnym i finansowym Teatru Muzycznego w Lublinie można uzyskać w siedzibie Teatru przy ul. Grenadierów 13, 20-331 Lublin, tel. 81 532 76 13, fax. 81 534 41 58 lub na stronie internetowej Teatru: www.teatrmuzyczny.eu

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Sosnowski Sławomir
Dodano do BIP dnia: 2015-06-30 11:27:24