Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Logo - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Rejestr przedsiębiorców
Data utworzenia
2020-07-24
Opis

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”.

 

Zgodnie z art. 238 ust. 1. „BDO tworzy się najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r.”

Rejestr, o którym mowa tworzy się łącznie z Bazą danych o produktach oraz o gospodarce odpadami, zwaną dalej „BDO”.

 

Minister właściwy do spraw środowiska ogłosił w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informację, że datą utworzenia rejestru, którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach jest dzień 24 stycznia 2018 roku.

 

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub z urzędu tworząc indywidualne konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Następnie zawiadamia podmiot o aktywacji konta, identyfikatorze (loginie) oraz haśle dostępu do tego konta.

 

Kogo dotyczy wpis do rejestru?

 

Wpis do rejestru na wniosek (art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach) dotyczy:

(termin składania wniosków o wpis do rejestru - 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru):

 

1) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,

b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,

c) organizacji odzysku,

d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

 

2) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

a) wprowadzających pojazdy,

b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,

c) prowadzących stacje demontażu,

d) prowadzących strzępiarki;

 

3) z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,

b) zbierających zużyty sprzęt,

c) prowadzących zakład przetwarzania,

d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,

f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

 

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach:

a) wprowadzających baterie lub akumulatory,

b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

c) podmiotów pośredniczących;

  

5) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach:

a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) transportujących odpady,

c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,

d) prowadzących zakłady recyklingu statków,

e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;

 

6) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorców oraz organizacji samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy:

a) będących organizacjami odzysku opakowań,

b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:

– odpadów opakowaniowych,

– produktów w opakowaniach,

c) eksportujących:

– odpady opakowaniowe,

– opakowania,

– produkty w opakowaniach,

d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,

e) wprowadzających opakowania,

f) wprowadzających produkty w opakowaniach,

g) przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi);

 

7) z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 a) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami (UWAGA termin składnia wniosków do dnia 30 listopada 2019 r.),


b) podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa powyżej, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.

 

Działalność w zakresie, o którym mowa powyżej, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.

 

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:

a) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,

b) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

c) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

d) podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

e) podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,

 

Nie podlegają wpisowi do rejestru:

1) osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;

2) podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach,
o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;

3) podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów
w szkołach placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);

4) transportujący wytworzone przez siebie odpady,

5) wytwórcy odpadów będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1.

 

WYMAGANE DOKUMENTY         

Wniosek o wpis do rejestru, zmianę wpisu w rejestrze oraz wniosku o wykreślenie z rejestru, składa się przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://www.bdo.mos.gov.pl

 

Formę elektroniczną wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu w rejestrze oraz wniosku o wykreślenie z rejestru stanowi:

- wypełniony formularz rejestrowy na platformie BDO.

 

 

UWAGA

  

Do wniosku o wykreślenie z rejestru należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, wymaganej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Brak uiszczenia stosownej opłaty skutkował będzie zwrotem wniosku. Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

 

Opłata rejestrowa/roczna (art. 57 ustawy o odpadach)

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:

1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,

2) wprowadzających baterie lub akumulatory,

3) wprowadzających pojazdy,

4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,

5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,

6) wprowadzających na terytorium kraju opony,

7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

 

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok (art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach). Marszałek województwa na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach dokonuje wykreślenia podmiotu w drodze decyzji z rejestru w przypadku nie uiszczenia opłaty rocznej.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa (art. 57 ust. 4 ww. ustawy).

 

Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 19 stycznia 2018 r. określił wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłarty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184).

 

 Wysokość stawki opłaty rejestrowej dla:

1) mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
2) przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 – wynosi 300,00 zł;

 


Wysokość stawki opłaty rocznej dla:
1) mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
2) przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 – wynosi 300,00 zł.

 

Opłatę rejestrową oraz opłatę roczną wnosi się na następujące konto bankowe:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

PKO BP

05 1020 3147 0000 8702 0127 6625

 

W celu prawidłowego zaksięgowania opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej w opisie przelewu należy wskazać płatnika (nr NIP) oraz rodzaj opłaty (opłata rejestrowa lub opłata roczna, rok którego opłata dotyczy) np.:

"NIP-999999999 - Opłata rejestrowa"
"NIP-999999999 - Opłata roczna za 2019 r."

 

 

Zwolnienie z opłat

Zgodnie z art. 234 ust. 8 ustawy o odpadach podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

 

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ww. ustawy opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

 

Zgodnie z art.  79 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ww. ustawy, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, o których mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru. Natomiast po uzyskaniu wpisu do rejestru, zgodnie z art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach są zobowiązani do uiszczenia opłaty rocznej.

 

 

Minister właściwy do spraw środowiska określił, w rozporządzeniu z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami:

1) adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO - https://www.bdo.mos.gov.pl

2) zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

 

Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru w przypadkach o których mowa w art. 62 ustawy o odpadach.

Marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru
w przypadkach, o których mowa w art. 64 ustawy o odpadach
.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:


1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubelskie, reprezentowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.


2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.

Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres mailowy: iod@lubelskie.pl).


3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.


4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania w zakresie dotyczącym nadania numeru rejestrowego, założenia indywidualnego konta w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz dokonywania aktualizacji, a także wykreślenia z przedmiotowego rejestru BDO.


5. Dane będą udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.


6. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach.

Niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Adamczuk Renata
Dodano do BIP dnia: 2018-01-24 14:36:55